دانلود رایگان


پيش آموزش دبستاني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پيش آموزش دبستانيتحقيق پيش آموزش دبستاني
متشکل از 33 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::


آموزش و پرورش پيش ازدبستا ن عبا رت است ازآموزشي كه از زمان تولد آغا ز و تا شروع اولين سا لها ي دبستا ن يعني پايان شش سا لگي ادامه مي يابد.
آنچه درمورد اموزش پيش دبستا ني و كودكا ن اين دوره با يد بدانيم اين است كه دوستا ن جديد، تجربه ها ي جديد و سرگرميهاي جديد، اولين چيزها يي است كه كودكا ن پيش دبستا ني با آن مواجه هستند.
دوره ي پيش دبستا ني يكي از مهمترين دوره هاي زندگي است. زيرا كودكا ن اين سن علاوه بر اينكه در يك اجتماع بزرگتر ازخا نواده ، از با زي و تفريح با همسا لان لذت مي برند قا نونهاي يك زندگي اجتماعي و سا لم را مي اموزند پا يه هاي خواندن؛ نوشتن، ريا ضي و علوم تجربي در دوره ي پيش دبستا ني بنا نها ده ميشود. دراين دوره كودك قبل از هر چيزي با يد بيا موزد كه توانا ييهاي خود را بشنا سد و نسبت به اصل يا د گرفتن، احساس خوبي داشته با شد.
كودك در اين دوره عا دتهاي اجتما عي مختلفي از جمله :
گوش كردن به صحبت ديگران، درست نششتن و نظم و ادب اجتماعي را مي آموزند.
علاوه بر اين مجموعه ي لغا ت خود را با گوش دادن به داستا نها و سرود خواني كا مل تر ميكند. سرود خواني دراين دوره موجب ميگردد كه كلما ت يا د گرفته را در صحبتهاي خود به كا ر بگيرد، درنوشتن ازآنها استفا ده كند، ريتم و شما رش را به خوبي يا د ميگيرند و اين در يا د گيري ريا ضي به آنها كمك زيا دي ميكند.
آنها در اين دوره با سا ختن اشكا ل مختلف هندسي، ذهن خود را براي عميق فكر كردن و حل مشكلات آتي زندگي آماده ميكنند.
احسا س مسئوليت و ادب اجتما عي در اين دوره پا يه گذاري ميشود، علاوه بر اين كودكا ن در اين دوره مي آموزند كه به يكديگر كمك كنند. كودكا ن يا د ميگيرند كه اطرافيان خود را جدي گرفته و احسا س مسئوليت كنند.
با توجه تعريف ارائه شده ازپيش دبستان ، به برسي اين كودكان ازديدگا ه ژان پياژه مي پردازيم.
بر اساس تقسيم بندي پياژه،4 دوره ي پيوسته ي رشدي داريم:

دوره ي يك................................هوش حسي حركتي دوره ي دو.................................اند يشه ي پيش ازعمل دوره ي سه................................اعما ل ملموس دوره ي چهار.............................اعما ل صوري


كودك مورد برسي ما دردوره ي پيش از دبستا ن، بر اسا س اين تقسيم بندي در دوره ي دوم قرار مي گيرد.
دردوره ي انديشه ي پيش ازعمل كه 2 تا 7 سالگي راشا مل مي شود.
براي بيا ن خصوصيا ت كودكا ن 6تا 7 اين دوره از ديدگا ه رواني و ذهني ميتوان گفت كه :

* كودك گر چه انديشيدن را مي آموزد يعني مي آموزد كه ازنما دها و تصا وير ذهني استفا ده كند، اما انديشه ي اوفا قد نظا م و غير منطقي است و با تفكر بزرگسا لان خيلي تفا وت دارد.

* استفا ده اززبا ن و با زنما يي اشياء را به صورت تصوير ذهني و واژه يا د ميگيرد.

* تفكرش هنوز خود محور است. نگريستن از ديد ديگران برايش مشكل است.

* اشياء را برحسب يك ويژگي طبقه بندي مي كند. براي نمونه همه ي قطعا ت چوبي قرمز را صرف نظر ازشكل و اندازه در يك گروه قرار ميدهند، و يا تما م قطعا ت مربعي بدون در نظر گرفتن تفا وت رنگ آنها.

* كودك در اين مرحله هنوز به نگهداري ذهني نرسيده است بنا براين برگشت پذيري و عمليا ت ذهني دراو ضعيف است يا وجود ندارد.

* كودك در اين دوره به قا بليت درك عدد دست پيدا مي كند و حجم را در اشياء درك خواهد كرد.

كودكا ن اين دوره زير سلطه ي تا ثرات بصري قرار دارند براي مثا ل كودك 7 سا له چنين استدلال مي كند كه اگر تعداد اشيا قبلا با هم برابر بوده ، حا لا هم با يد برابر با شد .
شا لوده ي ادراك كودك از جهان اجتما عي در همين دوره شكل مي گيرد.
براسا س بررسي هاي پيا ژه كودك در اين مرحله از واقع گرايي اخلاقي پيروي مي كند و اين ما نند پيروي كردن از قوانين فيزيكي است يعني قواعد اخلاقي اموري مقدر و از ويژگيهاي ثا بت جهان اند.
در اين مرحله قضا وت كودك در مورد هر عمل، بيشتربر اسا س پيا مدهاي آن است و نه بر مبناي قصد ونيت فاعل آن.
اريك اريكسو ن هم يك نظا م 8 مرحله اي براي توصيف رشد در طول زندگي پيشنها د كرده و آن را مراحل رواني اجتماعي نا ميده است. كودك مورد نظر ما براسا س اين تقسيم بندي داراي اين ويژگي ها ست :

كودك ازخود تنظيمي سا ده به مرحله اي مي رسد كه خودش مي تواند فعا ليت ها يي را آغا ز و آن را اجرا نما يد. داشتن هدف و جهت ، وتوانايي دست زدن به فعاليت هاي مستقل از ويژگي هاي اين دوره است نگرش والدين در اين دوره بسته به اين كه در برابرفعا ليت هاي مستقل كودك تشويق كننده با دلسرد كننده با شد، مي تواند دركودك احسا س نا بسندگي ( احساس گنا ه ، در صورتي كه والدين فعا ليت كودك را ما يه ي شرمسا ري بدانند ) به وجودآورد.
ط
آموزش وپرورش دبستا ني عبارت است از آموزشي كه به كودكان 6 تا 11 ساله در دبستا نها داده مي شود.
با توجه به نيا زها وتوانمندي هاي كودكان در اين دوره ي سني، آموزش و پرورش دبستا ني مهم ترين حلقه از حلقه هاي نظا م آموزش وپرورش رسمي كشور است.
اين دوره كه در شكل فعلي شا مل 5 سا ل تحصيلي است، از كلاس اول تا پنجم، از اولويت هاي خاصي در آموزش پرورش برخورداراست .
كودكاني كه 6 تا 11 سالگي را طي مي كنند در آستا نه ي رشد درسطوح همه جا نبه مي با شند. براين اسا س غلام حسين شكوهي هدف هاي خا صي براي اين دوره در آموزشي در نظر گرفته است .

* آشنا ساختي كودكا ن و عا دت دادن آنها به زندگي جمعي خرج از خانواده و پا يه گذاري تدريجي شرايطي كه كودكان رابه تدريج ومبتني براصول صحيح رشد فردي براي زندگي در اجتماع آما ده مي كند .

* آما ده ساختن كودكان براي تطبيق خود با شرايط زندگي كه شا مل ايجا وايجا د وپرورش پا ره اي ازتوانا يي هاي سا ده مثل استعداد گوش كردن، سخن گفتن، فهميدن مطالب ديگران، فهما ندن نظر خود به سا يرين، فكركردن، استدلال و استنتا ج نتيجه هاي سا ده، آما دگي تدريجي براي درك ارزش ها شمردن وحسا ب كردن، اندازه گرفتن، شناختن وقت، دوختن وسا ختن وايجاد كردن، در سطح ابتدايي و متناسب با شرايط رشد، خواهد بود .

* آموزش مواد درسي شامل خواندن،نوشتن، حساب كردن ، دادن اطلاعا ت و معلوما ت لازم در زمينه هاي مربوط به تربيت ديني و معنوي و اجتماعي واقتصا دي براي رشد متنا سب با توانا يي هاي سنين كودكي درهمه جنبه هاي مربوط به تربيت عمومي .

با توجه به اهميت اين اهداف به نظر مي رسد آشنا يي با مشخصا ت رواني، ذهني، اجتماعي، اخلاقي و جسمي كودكا ن اين دوره بسيا ر لازم وضروري است. بنا براين در ادامه به بررسي اين مشخصات در گروه سني 7 تا 11 سال مورد توجه قرار مي دهيم .اما از انجا كه كيس مورد نظردردوره ي دبستا ن دانش آموز سا ل سوم ابتدايي مي با شد بيشتر به خصوصيا ت اين گروه سني مي پردازيم. .بر اسا س تقسيم بندي كه از پيا ژه در قبل گفته شد كودك مورد نظردر دوره ي سوم، اعما ل ملموس، قرار مي گيرد.
كودكا ن 7تا 11 سا له ي اين دوره ميتوانند به گونه اي نظا مدار بينديشند. اما اين تفكر در رابطه با اشياء و اعمال ملموس است.تحقيق پيش آموزش دبستاني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش پيش دبستاني - asemankafinet.ir

آموزش پيش دبستاني . آموزش پيش دبستاني . با اجراي برنامه lode طي سال 1985 و برنامه logse طي سال 1995 ايجاد مباني قانوني وپايه‌اي براي ساختار آموزشي پيش دبستاني در كشور اسپانيا فراهم آمد.

سرزمین دانلود فایلند- فهرست فایل ها |کتاب پیش دبستانی

- تمرين‌هاي خلاق و پويا جهت کار نوآموز منطبق با سرفصل‌هاي ارائه ‌شده از سوي وزارت آموزش و پرورش در کلاس پيشدبستاني - تصاوير زيبا و جذاب جهت تفهيم هرچه بيشتر نوآموزان

آموزش پیش دبستانی در فرانسه

2- آموزش پيش دبستاني در كشور فرانسه اختياري و رايگان است. 3- این دوره شامل رده هاي سني 6-2 سال در نظر گرفته شده است.

آموزش پيش دبستاني در بلژيک

آموزش پيش دبستاني در بلژيک . مقالات مرتبط. راه ساده براى افزايش ضريب هوش در كودكان تربیت کودک. آموزش مسئوليت تربیت کودک. چگونه به کودک بیاموزیم خود را سرگرم کند تربیت کودک. خلاقيت را در بچه‏هايتان درك و تقويت كنيد تربیت ...

کتاب کار ماهان و ماهور اردیبهشت پیش دبستانی مهرولایت

تدریس کتاب کار ماهان و ماهور اردیبهشت پیش دبستانی مهرولایت خانم جهانی

پیش دبستانی سه ستاره فرشته ها | کاربرگ آموزشی

آموزش عبور و مرور در خیابان به بچه های مهد کودک و پیش دبستانی : دویدم و دویدم . سر چهار راه رسیدم. سه تا چراغ و دیدم. یکی از چشماش سبز بود. یکی از چشماش زرد بود. یکی از چشماش سرخ بود. از قرمزش ترسیدم. از ترس به خود لرزیدم. زرد ک�

کتاب آموزش پيش دبستاني 4جلدي (شاپرك) + دانلود رایگان

کتاب آموزش پيش دبستاني 4جلدي (شاپرك) توسط نویسنده نجف عليزاده، محمدعلي غفاري نوشته شده . این کتابدر سایز رحلي می باشد و نوع جلد آن شميزاست.

آموزش پيش دبستاني - asemankafinet.ir

آموزش پيش دبستاني . آموزش پيش دبستاني . با اجراي برنامه lode طي سال 1985 و برنامه logse طي سال 1995 ايجاد مباني قانوني وپايه‌اي براي ساختار آموزشي پيش دبستاني در كشور اسپانيا فراهم آمد.

پیش دبستانی سه ستاره فرشته ها | کاردستی (آموزش)

پیش دبستانی سه ستاره فرشته ها | کاردستی (آموزش) - فرشته ها رقابت نمی کند رقابت می آفریند - پیش دبستانی سه ستاره فرشته ها

تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران

تاريخچه آموزش پيش دبستاني تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران که با اصطلاحات مختلفی از جمله مهدکودک ، آمادگی ،کودکستان ، آموزش قبل از دبستان و در نهایت پیش دبستان برای آن بکار رفته است به 80 سال پيش باز مي گردد .منظور از ...

آموزش پيش دبستاني - asemankafinet.ir

آموزش پيش دبستاني . آموزش پيش دبستاني . با اجراي برنامه lode طي سال 1985 و برنامه logse طي سال 1995 ايجاد مباني قانوني وپايه‌اي براي ساختار آموزشي پيش دبستاني در كشور اسپانيا فراهم آمد.

کتاب آموزش پيش دبستاني 4جلدي (شاپرك) + دانلود رایگان

کتاب آموزش پيش دبستاني 4جلدي (شاپرك) توسط نویسنده نجف عليزاده، محمدعلي غفاري نوشته شده . این کتابدر سایز رحلي می باشد و نوع جلد آن شميزاست.

آموزش پيش دبستاني در بلژيک

آموزش پيش دبستاني در بلژيک . مقالات مرتبط. راه ساده براى افزايش ضريب هوش در كودكان تربیت کودک. آموزش مسئوليت تربیت کودک. چگونه به کودک بیاموزیم خود را سرگرم کند تربیت کودک. خلاقيت را در بچه‏هايتان درك و تقويت كنيد تربیت ...

آموزش پيش دبستاني در ترکیه

آموزش پيش دبستاني در ترکیه سياستهاي آموزشي ميزان ثبت نام در مراکز پيش دبستاني طي سال تحصيلي99ـ 1998 در سراسر كشور9/6 درصد براي مجموع دختر و پسر است.

آموزش پيش دبستاني در کشورامارات متحده عربی

آموزش پيش دبستاني در کشورامارات متحده عربی. سياستهاي آموزشي. از جمله مهم ترين سياستهاي آموزشي مراکز آموزش پيش دبستاني کشور امارت متحده عربي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:. 1 ـ احداث مراکز پيش دبستاني در کليه مناطق جهت ...

آموزش پيش دبستاني

مفهوم آموزش و پرورش پيش دبستاني معمولاً به تجارب کودکان در مهد کودکها، کودکستان ها و دوره هاي آمادگي اشاره مي کند. نوشته هاي اخير درباره ي رشد کودک و آموزش اوليه نمايانگر اين واقعيت است که هنوز تعريف درستي از آموزش ...

انگلستان - آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش پيش دبستاني ساختار آموزشي . آموزش پيش دبستاني در كشور انگلستان در مهدهاي كودك و مدارس آمادگي به كودكان رده هاي سني 4-2 سال ارائه مي گردد.با وجودي كه آموزش كودكان انگليسي تا سن 5 سالگي اجباري نمي باشد، با اين حال بالغ ...

پیش دبستانی سه ستاره فرشته ها | کاربرگ آموزشی

آموزش عبور و مرور در خیابان به بچه های مهد کودک و پیش دبستانی : دویدم و دویدم . سر چهار راه رسیدم. سه تا چراغ و دیدم. یکی از چشماش سبز بود. یکی از چشماش زرد بود. یکی از چشماش سرخ بود. از قرمزش ترسیدم. از ترس به خود لرزیدم. زرد ک�

آموزش پيش دبستاني در ترکیه

ساختار آموزشي. آموزش پيش دبستاني جريان قانونمند و هدف‌داري از آموزش است كه كودكان گروه هاي سني 0 تا 72 ماهگي را براساس خصوصيات و سطح پيشرفتشان با فراهم نمودن محيطي سرشار از انگيزه پوشش مي‌‌دهد.

تحقیق آموزش پيش دبستاني - farsfile.ir

آموزش پيش دبستاني در كشور انگلستان در مهدهاي كودك و مدارس آمادگي به كودكان رده هاي سني 4-2 سال ارائه مي گردد.با وجودي كه آموزش كودكان انگليسي تا سن 5 سالگي اجباري نمي باشد، با اين حال بالغ بر 96 درصد از كودكان رده هاي سني 4 ...

بازی و فعالیت های خلاقانه پیش دبستانی ها - کودکانه : کودک ...

خلاقیت در بازی متناسب با سن و جنسیت کودک و آموزش برخورد با بازی های مختلف و پرورشی کودک – مطالعه 4 دقیقه برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید. در هنگام بازی خلاقیت کودک افزایش می یابد . .

آموزش پيش دبستاني در ترکیه

آموزش پيش دبستاني در ترکیه سياستهاي آموزشي ميزان ثبت نام در مراکز پيش دبستاني طي سال تحصيلي99ـ 1998 در سراسر كشور9/6 درصد براي مجموع دختر و پسر است.

تحقیق آموزش پيش دبستاني - farsfile.ir

آموزش پيش دبستاني در كشور انگلستان در مهدهاي كودك و مدارس آمادگي به كودكان رده هاي سني 4-2 سال ارائه مي گردد.با وجودي كه آموزش كودكان انگليسي تا سن 5 سالگي اجباري نمي باشد، با اين حال بالغ بر 96 درصد از كودكان رده هاي سني 4 ...

پیش دبستانی سه ستاره فرشته ها | کاربرگ آموزشی

آموزش عبور و مرور در خیابان به بچه های مهد کودک و پیش دبستانی : دویدم و دویدم . سر چهار راه رسیدم. سه تا چراغ و دیدم. یکی از چشماش سبز بود. یکی از چشماش زرد بود. یکی از چشماش سرخ بود. از قرمزش ترسیدم. از ترس به خود لرزیدم. زرد ک�

مبانی نظری سنجش رضایت مشتری

شناخت مختصرى از زندگانى اميرالمومنين على - با فونت نستعلیق

وسواس

حكايت معراج پيامبر

شناخت مختصرى از زندگانى اميرالمومنين على - با فونت نستعلیق

بررسی احداث گلخانه و تجهیز ان

سوالات ارشد سراسری کد 1317 -مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست سالهای 93،94 و 95 +پاسخنامه 95

پرسشنامه هیجان تحصیلی(AEQ)

مديريت استراتژيك

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول عربی 1 دبیرستان