دانلود رایگان


پيش آموزش دبستاني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پيش آموزش دبستانيتحقيق پيش آموزش دبستاني
متشکل از 33 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::


آموزش و پرورش پيش ازدبستا ن عبا رت است ازآموزشي كه از زمان تولد آغا ز و تا شروع اولين سا لها ي دبستا ن يعني پايان شش سا لگي ادامه مي يابد.
آنچه درمورد اموزش پيش دبستا ني و كودكا ن اين دوره با يد بدانيم اين است كه دوستا ن جديد، تجربه ها ي جديد و سرگرميهاي جديد، اولين چيزها يي است كه كودكا ن پيش دبستا ني با آن مواجه هستند.
دوره ي پيش دبستا ني يكي از مهمترين دوره هاي زندگي است. زيرا كودكا ن اين سن علاوه بر اينكه در يك اجتماع بزرگتر ازخا نواده ، از با زي و تفريح با همسا لان لذت مي برند قا نونهاي يك زندگي اجتماعي و سا لم را مي اموزند پا يه هاي خواندن؛ نوشتن، ريا ضي و علوم تجربي در دوره ي پيش دبستا ني بنا نها ده ميشود. دراين دوره كودك قبل از هر چيزي با يد بيا موزد كه توانا ييهاي خود را بشنا سد و نسبت به اصل يا د گرفتن، احساس خوبي داشته با شد.
كودك در اين دوره عا دتهاي اجتما عي مختلفي از جمله :
گوش كردن به صحبت ديگران، درست نششتن و نظم و ادب اجتماعي را مي آموزند.
علاوه بر اين مجموعه ي لغا ت خود را با گوش دادن به داستا نها و سرود خواني كا مل تر ميكند. سرود خواني دراين دوره موجب ميگردد كه كلما ت يا د گرفته را در صحبتهاي خود به كا ر بگيرد، درنوشتن ازآنها استفا ده كند، ريتم و شما رش را به خوبي يا د ميگيرند و اين در يا د گيري ريا ضي به آنها كمك زيا دي ميكند.
آنها در اين دوره با سا ختن اشكا ل مختلف هندسي، ذهن خود را براي عميق فكر كردن و حل مشكلات آتي زندگي آماده ميكنند.
احسا س مسئوليت و ادب اجتما عي در اين دوره پا يه گذاري ميشود، علاوه بر اين كودكا ن در اين دوره مي آموزند كه به يكديگر كمك كنند. كودكا ن يا د ميگيرند كه اطرافيان خود را جدي گرفته و احسا س مسئوليت كنند.
با توجه تعريف ارائه شده ازپيش دبستان ، به برسي اين كودكان ازديدگا ه ژان پياژه مي پردازيم.
بر اساس تقسيم بندي پياژه،4 دوره ي پيوسته ي رشدي داريم:

دوره ي يك................................هوش حسي حركتي دوره ي دو.................................اند يشه ي پيش ازعمل دوره ي سه................................اعما ل ملموس دوره ي چهار.............................اعما ل صوري


كودك مورد برسي ما دردوره ي پيش از دبستا ن، بر اسا س اين تقسيم بندي در دوره ي دوم قرار مي گيرد.
دردوره ي انديشه ي پيش ازعمل كه 2 تا 7 سالگي راشا مل مي شود.
براي بيا ن خصوصيا ت كودكا ن 6تا 7 اين دوره از ديدگا ه رواني و ذهني ميتوان گفت كه :

* كودك گر چه انديشيدن را مي آموزد يعني مي آموزد كه ازنما دها و تصا وير ذهني استفا ده كند، اما انديشه ي اوفا قد نظا م و غير منطقي است و با تفكر بزرگسا لان خيلي تفا وت دارد.

* استفا ده اززبا ن و با زنما يي اشياء را به صورت تصوير ذهني و واژه يا د ميگيرد.

* تفكرش هنوز خود محور است. نگريستن از ديد ديگران برايش مشكل است.

* اشياء را برحسب يك ويژگي طبقه بندي مي كند. براي نمونه همه ي قطعا ت چوبي قرمز را صرف نظر ازشكل و اندازه در يك گروه قرار ميدهند، و يا تما م قطعا ت مربعي بدون در نظر گرفتن تفا وت رنگ آنها.

* كودك در اين مرحله هنوز به نگهداري ذهني نرسيده است بنا براين برگشت پذيري و عمليا ت ذهني دراو ضعيف است يا وجود ندارد.

* كودك در اين دوره به قا بليت درك عدد دست پيدا مي كند و حجم را در اشياء درك خواهد كرد.

كودكا ن اين دوره زير سلطه ي تا ثرات بصري قرار دارند براي مثا ل كودك 7 سا له چنين استدلال مي كند كه اگر تعداد اشيا قبلا با هم برابر بوده ، حا لا هم با يد برابر با شد .
شا لوده ي ادراك كودك از جهان اجتما عي در همين دوره شكل مي گيرد.
براسا س بررسي هاي پيا ژه كودك در اين مرحله از واقع گرايي اخلاقي پيروي مي كند و اين ما نند پيروي كردن از قوانين فيزيكي است يعني قواعد اخلاقي اموري مقدر و از ويژگيهاي ثا بت جهان اند.
در اين مرحله قضا وت كودك در مورد هر عمل، بيشتربر اسا س پيا مدهاي آن است و نه بر مبناي قصد ونيت فاعل آن.
اريك اريكسو ن هم يك نظا م 8 مرحله اي براي توصيف رشد در طول زندگي پيشنها د كرده و آن را مراحل رواني اجتماعي نا ميده است. كودك مورد نظر ما براسا س اين تقسيم بندي داراي اين ويژگي ها ست :

كودك ازخود تنظيمي سا ده به مرحله اي مي رسد كه خودش مي تواند فعا ليت ها يي را آغا ز و آن را اجرا نما يد. داشتن هدف و جهت ، وتوانايي دست زدن به فعاليت هاي مستقل از ويژگي هاي اين دوره است نگرش والدين در اين دوره بسته به اين كه در برابرفعا ليت هاي مستقل كودك تشويق كننده با دلسرد كننده با شد، مي تواند دركودك احسا س نا بسندگي ( احساس گنا ه ، در صورتي كه والدين فعا ليت كودك را ما يه ي شرمسا ري بدانند ) به وجودآورد.
ط
آموزش وپرورش دبستا ني عبارت است از آموزشي كه به كودكان 6 تا 11 ساله در دبستا نها داده مي شود.
با توجه به نيا زها وتوانمندي هاي كودكان در اين دوره ي سني، آموزش و پرورش دبستا ني مهم ترين حلقه از حلقه هاي نظا م آموزش وپرورش رسمي كشور است.
اين دوره كه در شكل فعلي شا مل 5 سا ل تحصيلي است، از كلاس اول تا پنجم، از اولويت هاي خاصي در آموزش پرورش برخورداراست .
كودكاني كه 6 تا 11 سالگي را طي مي كنند در آستا نه ي رشد درسطوح همه جا نبه مي با شند. براين اسا س غلام حسين شكوهي هدف هاي خا صي براي اين دوره در آموزشي در نظر گرفته است .

* آشنا ساختي كودكا ن و عا دت دادن آنها به زندگي جمعي خرج از خانواده و پا يه گذاري تدريجي شرايطي كه كودكان رابه تدريج ومبتني براصول صحيح رشد فردي براي زندگي در اجتماع آما ده مي كند .

* آما ده ساختن كودكان براي تطبيق خود با شرايط زندگي كه شا مل ايجا وايجا د وپرورش پا ره اي ازتوانا يي هاي سا ده مثل استعداد گوش كردن، سخن گفتن، فهميدن مطالب ديگران، فهما ندن نظر خود به سا يرين، فكركردن، استدلال و استنتا ج نتيجه هاي سا ده، آما دگي تدريجي براي درك ارزش ها شمردن وحسا ب كردن، اندازه گرفتن، شناختن وقت، دوختن وسا ختن وايجاد كردن، در سطح ابتدايي و متناسب با شرايط رشد، خواهد بود .

* آموزش مواد درسي شامل خواندن،نوشتن، حساب كردن ، دادن اطلاعا ت و معلوما ت لازم در زمينه هاي مربوط به تربيت ديني و معنوي و اجتماعي واقتصا دي براي رشد متنا سب با توانا يي هاي سنين كودكي درهمه جنبه هاي مربوط به تربيت عمومي .

با توجه به اهميت اين اهداف به نظر مي رسد آشنا يي با مشخصا ت رواني، ذهني، اجتماعي، اخلاقي و جسمي كودكا ن اين دوره بسيا ر لازم وضروري است. بنا براين در ادامه به بررسي اين مشخصات در گروه سني 7 تا 11 سال مورد توجه قرار مي دهيم .اما از انجا كه كيس مورد نظردردوره ي دبستا ن دانش آموز سا ل سوم ابتدايي مي با شد بيشتر به خصوصيا ت اين گروه سني مي پردازيم. .بر اسا س تقسيم بندي كه از پيا ژه در قبل گفته شد كودك مورد نظردر دوره ي سوم، اعما ل ملموس، قرار مي گيرد.
كودكا ن 7تا 11 سا له ي اين دوره ميتوانند به گونه اي نظا مدار بينديشند. اما اين تفكر در رابطه با اشياء و اعمال ملموس است.تحقيق پيش آموزش دبستاني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیش دبستانی سه ستاره فرشته ها | کاربرگ آموزشی

آموزش عبور و مرور در خیابان به بچه های مهد کودک و پیش دبستانی : دویدم و دویدم . سر چهار راه رسیدم. سه تا چراغ و دیدم. یکی از چشماش سبز بود. یکی از چشماش زرد بود. یکی از چشماش سرخ بود. از قرمزش ترسیدم. از ترس به خود لرزیدم. زرد ک�

نظام آموزشي هند

مقطع آموزش پيش دبستاني. طول مقطع آموزش پيش دبستانی بردوره آموزشي1ساله كه ازسن 5 سالگي آغاز و تا سن 6 سالگي به طول مي انجامد، مشتمل مي گردد. سال تحصيلي تعداد دانش آموزان دختر تعداد كل دانش آموزان تعدادمدارس 1990 687278 1510090 15427 ...

ساختار آموزش پيش دبستاني

13 برنامه آموزش تلويزيوني تحت عنوان(Tomurcuklar) از طريق هم‌كاري مدير كل آموزش پيش دبستاني و مدير كل راديو وتلويزيون تركيه به منظور كمك به پيشرفت زباني كودكان در گروه سني پيش دبستاني تهيه شد تا استفاده بهتر از زبان تركي را ...

تحقیق کامل درباره آموزش پيش دبستاني

آموزش پيش دبستاني . آموزش پيش دبستاني . با اجراي برنامه lode طي سال 1985 و برنامه logse طي سال 1995 ايجاد مباني قانوني وپايه‌اي براي ساختار آموزشي پيش دبستاني در كشور اسپانيا فراهم آمد.

سرزمین دانلود فایلند- فهرست فایل ها |کتاب پیش دبستانی

- تمرين‌هاي خلاق و پويا جهت کار نوآموز منطبق با سرفصل‌هاي ارائه ‌شده از سوي وزارت آموزش و پرورش در کلاس پيشدبستاني - تصاوير زيبا و جذاب جهت تفهيم هرچه بيشتر نوآموزان

آموزش پيش دبستاني در ترکیه

ساختار آموزشي. آموزش پيش دبستاني جريان قانونمند و هدف‌داري از آموزش است كه كودكان گروه هاي سني 0 تا 72 ماهگي را براساس خصوصيات و سطح پيشرفتشان با فراهم نمودن محيطي سرشار از انگيزه پوشش مي‌‌دهد.

پيش دبستاني و مهد کودک - ملودی باران

مدرسه راهنمايي و پيش دبستاني و دبستان تيز هوشان دخترانه آتيه سازان مجري آموزشهاي تيز هوشان و هوش خلاقيت هاي ذهني با قبولی 7 ساله بيش از 80% در پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی www.atsa-school.com 1- آموزش عميق مفهومي رياضي در سطح کتاب ...

آموزش پیش دبستانی در فرانسه

2- آموزش پيش دبستاني در كشور فرانسه اختياري و رايگان است. 3- این دوره شامل رده هاي سني 6-2 سال در نظر گرفته شده است.

کتاب کار ماهان و ماهور اردیبهشت پیش دبستانی مهرولایت

تدریس کتاب کار ماهان و ماهور اردیبهشت پیش دبستانی مهرولایت خانم جهانی

انگلستان - آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش پيش دبستاني ساختار آموزشي . آموزش پيش دبستاني در كشور انگلستان در مهدهاي كودك و مدارس آمادگي به كودكان رده هاي سني 4-2 سال ارائه مي گردد.با وجودي كه آموزش كودكان انگليسي تا سن 5 سالگي اجباري نمي باشد، با اين حال بالغ ...

مدرسه تابستانی ایران - طراحی آموزشی در پیش دبستانی / ۱۷ تیر

# آموزش # دانلود # پخش ... مدرسه / پيش دبستاني و دبستان پسرانه توانگران از کانال مدرسه پسرانه توانگران کرمان. 88%. آشغالهای دوست داشتنی سریال و فیلم‌های سینمایی. 12:54. پایان کارگاه سینما با افشین هاشمی tabestani99. 1 هزار بازدید 20 ...

تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران

تاريخچه آموزش پيش دبستاني تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران که با اصطلاحات مختلفی از جمله مهدکودک ، آمادگی ،کودکستان ، آموزش قبل از دبستان و در نهایت پیش دبستان برای آن بکار رفته است به 80 سال پيش باز مي گردد .منظور از ...

دستورالعمل اجرايي دوره پيش دبستاني

1-44- آموزش هاي ارائه شده براساس اهداف ، اصول و چارچوب برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره ی پيش دبستاني صورت گرفته و از برگزاري هرگونه آزمون ونمره دهي به فعاليت هاي نوآموزان وآموزش نشانه هاي فارسي، اعدادرياضي،آموزش ...

ساختار آموزش پيش دبستاني

13 برنامه آموزش تلويزيوني تحت عنوان(Tomurcuklar) از طريق هم‌كاري مدير كل آموزش پيش دبستاني و مدير كل راديو وتلويزيون تركيه به منظور كمك به پيشرفت زباني كودكان در گروه سني پيش دبستاني تهيه شد تا استفاده بهتر از زبان تركي را ...

نظام آموزشي هند

مقطع آموزش پيش دبستاني. طول مقطع آموزش پيش دبستانی بردوره آموزشي1ساله كه ازسن 5 سالگي آغاز و تا سن 6 سالگي به طول مي انجامد، مشتمل مي گردد. سال تحصيلي تعداد دانش آموزان دختر تعداد كل دانش آموزان تعدادمدارس 1990 687278 1510090 15427 ...

کتاب کار ماهان و ماهور اردیبهشت پیش دبستانی مهرولایت

تدریس کتاب کار ماهان و ماهور اردیبهشت پیش دبستانی مهرولایت خانم جهانی

پیش دبستانی و مهد كودك رويش | آبان ۱۳۹۰

۹– آموزش تصویری: ... - كاردستي بازگشايي پيش دبستاني (هديه) نمايش كدو قلقل زن شعر خانواده - دستها: تقويت حس لامسه قصه‌هاي كودكان دنيا. قصه حضرت آدم و حوا - شادي. نسيم به من خنك داد - جشنواره روز جهاني كودك و گريم. نمايش مسواك و ...

روش هاي آموزشي در مهدهاي كودك و مراكز پيش دبستاني

وضعيت كنوني مراكز آموزش پيش از دبستان اعم از مهد كودك و پيش دبستاني را تشريح كنيد؛ اولين مسئله اي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه خانواده ها و والدين دقيقا نمي دانند چه انتظاري از مراكز پيش دبستاني دارند.

مبانی نظری ارزش ها

پاورپوینت با موضوع مبانی فناوری اطلاعات

توبه تنها راه

مقام زن

نظر اندیشمندان غرب نسبت به قرآن

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

مبانی وپیشینه نظری پژوهش ادراک بینایی و شنوایی

رساله طراحی کلینیک تخصصی چشم

آزمون زیست کنکور

بررسی هایی در مورد تعزیر