دانلود رایگان


پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازمانيپرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM
دارای 11 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 50 سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM
محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده است.
يکي از ابزارهاي رايج تحقيقات براي جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد. پرسشنامه مجموعه اي از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته مي شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نمايد. در تحقيق حاضر نيز براي جمع آوري اطّلاعات ميداني در بين کارکنان بانک تجارت استان گيلان از پرسشنامه استفاده شده است.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ بانک، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓته اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣه ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﻌﺪ وﺳﯿﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ وﺟﻮه
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿّﺖ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ISO9000) ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 50 ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻢ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿّﺎت اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏاز 50 ﺳﻮال، اﺛﺮي ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز سازمان دارﻧﺪ. ﭘﻨﺞ ﻣﻌﯿﺎر اوّل ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﯿﻪ در آﻣﺪه اﻧﺪ داراي 500 اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر دوّم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ دوّم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ داراي500 اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از 50 ﺳﻮال داراي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
به منظور امتیازدهی در این پرسشنامه برای هر سوال چهار گزینه جواب در نظر گرفته شده است گزینه اول که با حرف D نشان داده شده و معادل 0 درصد است یعنی فعّالیّتی شروع نشده است, گزینه دوم که با حرف C نشان داده شده و معادل 33 درصد است یعنی پیشرفت جزیی دارد, گزینه سوم که با حرف B نشان داده شده و معادل 67 درصد است یعنی پیشرفت قابل ملاحظه ای دارد و در نهایت گزینه چهارم که با حرف A نشان داده شده و معادل 100 درصد است یعنی به طور کامل به نتیجه رسیده است و از آنجاییکه هر سوال از سهمی مساوی در ارزیابی نهایی برخوردار است پس امتیاز داده شده به هر قسمت یا کل پرسشنامه با جمع زدن درصدهای علامت خورده در هر ستون به دست می آید یعنی در محاسبه درصد دستیابی به اهداف ابتدا مجموع درصد های به دست آمده از A,B,C,D را به دست آورده و سپس تقسیم بر تعداد سوال هر معیار می نماییم. به عنوان مثال برای سنجش معیار رهبری مجموع درصدها تقسیم بر پنج می شود.
پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM


پرسشنامه


شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی: مشخصات این پایان نامه: موضوع پایان نامه: ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm منابع فارسی و لاتین: دارد پژوهش های داخلی و ...

پژوهش مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد

دانلود پژوهش با موضوع مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد، در قالب doc و در 88 صفحه، قابل ویرایش.

دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی: مشخصات این پایان نامه: موضوع پایان نامه: ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm منابع فارسی و لاتین: دارد پژوهش های داخلی و ...

پژوهش مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد

دانلود پژوهش با موضوع مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد، در قالب doc و در 88 صفحه، قابل ویرایش.

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود مجانی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM We will place this new package شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM soon on this page. Download corrected and approved شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM translation from here. دانلود اختصاصی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM از سایت ما با ...

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود رایگان شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm دانلود کاملا رایگان و قانونی شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm. اگر اطلاعات شما راجع به شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm ناقص است، برای تکمیل اطلاعات به این سایت بیایید.

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل هاي تعالي سازماني ابزاري جهت كمك به سازمانها براي سنجش ميزان قرار داشتن در مسير تعالي سازماني و رشد ... 2- روشهاي معمول براي ارزيابي بر اساس مدل EFQMعبارتند از روش پرسشنامه . ... شاخص هاي عملكردهاي غير كليدي. [PDF]در اجرای ...

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود مجانی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM To get شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM high quality scientific click above. آیا تاکنون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را دریافت نکرده بودید؟ در منزل خود به راحتی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پی دی اف شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM The search robot on our channel can easily search the file شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM and provide it to your students. لیست قیمت مقالات پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را از اینجا ببینید.

تعالی - paperfile.rozblog.com

پرسشنامه,شاخص های,تعالی,سازمانی,efqm,,تعالی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود رایگان شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM مطالب گوناگون پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM به سایت افزوده شد. Buy a paper about شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM with a secure payment. On this page, articles related to شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM are ...

دانلود داکیومنت ddoc.ir

شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm. محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده است. يکي ...

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

پژوهش مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد

دانلود پژوهش با موضوع مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد، در قالب doc و در 88 صفحه، قابل ویرایش.

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM | درسی فایل

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm. درسی فایل دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm  سبد خرید 0. خانه ... اطلاعیه های نویسنده سایت . فروشگاه درسی فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل معلمان با پشتیبانی 24 س

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

free download شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM مطالب مرتبط پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را در این سایت پیدا کنید. آیا میدانید شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM چیست و چگونه ایجاد میشود؟ در سایت ما می توانید مقالات و پروژه ...

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی

پرسشنامه محقق ساخته معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm شامل 50 سوال است. محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده ...

SID.ir | ارزيابي عملکرد نمايندگي هاي شرکت هاي بيمه با ...

شاخص هاي مدل اروپايي تعالي سازماني به عنوان ورودي ها و خروجي هاي مدل تحليل پوششي داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بيمه، ضريب اهميت هر معيار مدل تعالي سازماني به روش آنتروپي شانون تعيين گرديد ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود مجانی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM We will place this new package شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM soon on this page. Download corrected and approved شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM translation from here. دانلود اختصاصی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM از سایت ما با ...

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM | درسی فایل

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm. درسی فایل دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm  سبد خرید 0. خانه ... اطلاعیه های نویسنده سایت . فروشگاه درسی فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل معلمان با پشتیبانی 24 س

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود مجانی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM To get شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM high quality scientific click above. آیا تاکنون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را دریافت نکرده بودید؟ در منزل خود به راحتی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود رایگان شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM مطالب گوناگون پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM به سایت افزوده شد. Buy a paper about شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM with a secure payment. On this page, articles related to شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM are ...

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی

پرسشنامه محقق ساخته معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm شامل 50 سوال است. محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده ...

پاورپوینت تعيين اسلامپ بتن (گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن)

فرمول زندگی زناشویی

پاورپوينت سرویس های شبکه

چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

پاورپوینت هوش تجاری

مبانی نظری آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم برند

مباني فلسفه عرفان ايراني

تحقیق درباره خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم مشكلات، توسعه و دور نماها

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تاریخچه بیمه در ایران