دانلود رایگان


پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازمانيپرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM
دارای 11 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 50 سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM
محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده است.
يکي از ابزارهاي رايج تحقيقات براي جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد. پرسشنامه مجموعه اي از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته مي شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نمايد. در تحقيق حاضر نيز براي جمع آوري اطّلاعات ميداني در بين کارکنان بانک تجارت استان گيلان از پرسشنامه استفاده شده است.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ بانک، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓته اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣه ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﻌﺪ وﺳﯿﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ وﺟﻮه
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿّﺖ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ISO9000) ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 50 ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻢ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿّﺎت اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏاز 50 ﺳﻮال، اﺛﺮي ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز سازمان دارﻧﺪ. ﭘﻨﺞ ﻣﻌﯿﺎر اوّل ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﯿﻪ در آﻣﺪه اﻧﺪ داراي 500 اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر دوّم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ دوّم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ داراي500 اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از 50 ﺳﻮال داراي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
به منظور امتیازدهی در این پرسشنامه برای هر سوال چهار گزینه جواب در نظر گرفته شده است گزینه اول که با حرف D نشان داده شده و معادل 0 درصد است یعنی فعّالیّتی شروع نشده است, گزینه دوم که با حرف C نشان داده شده و معادل 33 درصد است یعنی پیشرفت جزیی دارد, گزینه سوم که با حرف B نشان داده شده و معادل 67 درصد است یعنی پیشرفت قابل ملاحظه ای دارد و در نهایت گزینه چهارم که با حرف A نشان داده شده و معادل 100 درصد است یعنی به طور کامل به نتیجه رسیده است و از آنجاییکه هر سوال از سهمی مساوی در ارزیابی نهایی برخوردار است پس امتیاز داده شده به هر قسمت یا کل پرسشنامه با جمع زدن درصدهای علامت خورده در هر ستون به دست می آید یعنی در محاسبه درصد دستیابی به اهداف ابتدا مجموع درصد های به دست آمده از A,B,C,D را به دست آورده و سپس تقسیم بر تعداد سوال هر معیار می نماییم. به عنوان مثال برای سنجش معیار رهبری مجموع درصدها تقسیم بر پنج می شود.
پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM


پرسشنامه


شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SID.ir | ارزيابي عملکرد نمايندگي هاي شرکت هاي بيمه با ...

شاخص هاي مدل اروپايي تعالي سازماني به عنوان ورودي ها و خروجي هاي مدل تحليل پوششي داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بيمه، ضريب اهميت هر معيار مدل تعالي سازماني به روش آنتروپي شانون تعيين گرديد ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پی دی اف شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm با پرداخت اینترنتی می توانید به راحتی مقالات و پایان نامه های راجع به شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm را تهیه نمایید. آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون شاخص هاي مدل تعالي ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پی دی اف شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm با پرداخت اینترنتی می توانید به راحتی مقالات و پایان نامه های راجع به شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm را تهیه نمایید. آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون شاخص هاي مدل تعالي ...

SID.ir | ارزيابي عملکرد نمايندگي هاي شرکت هاي بيمه با ...

شاخص هاي مدل اروپايي تعالي سازماني به عنوان ورودي ها و خروجي هاي مدل تحليل پوششي داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بيمه، ضريب اهميت هر معيار مدل تعالي سازماني به روش آنتروپي شانون تعيين گرديد ...

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی

پرسشنامه محقق ساخته معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm شامل 50 سوال است. محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود رایگان شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM مطالب گوناگون پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM به سایت افزوده شد. Buy a paper about شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM with a secure payment. On this page, articles related to شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM are ...

تعالی - paperfile.rozblog.com

پرسشنامه,شاخص های,تعالی,سازمانی,efqm,,تعالی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود فایل شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM از سرور های ایران فقط در سایت ماست. Buy a paper about شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM with a secure payment. Download scientific material about شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM آیا توانستید از مقالات مرتبط با شاخص هاي ...

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود رایگان شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM مطالب گوناگون پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM به سایت افزوده شد. Buy a paper about شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM with a secure payment. On this page, articles related to شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM are ...

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm دارای ۱۱ صفحه می باشد به صورت فایل ورد می باشد . جهت دانلود فایل پرسشنامه بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نموده و پس از وارد نمودن آدرس ایمیل و کلیک بر روی گزینه خرید به درگاه بانک ...

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM | درسی فایل

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm. درسی فایل دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm  سبد خرید 0. خانه ... اطلاعیه های نویسنده سایت . فروشگاه درسی فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل معلمان با پشتیبانی 24 س

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پی دی اف شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM Bestsellers around شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM با راه اندازی این وبسایت شما خواهید توانست به مقاله شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM دسترسی پیدا کنید. مهمترین بخش فایل شاخص هاي مدل تعالي ...

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

پژوهش مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد

دانلود پژوهش با موضوع مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد، در قالب doc و در 88 صفحه، قابل ویرایش.

دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی: مشخصات این پایان نامه: موضوع پایان نامه: ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm منابع فارسی و لاتین: دارد پژوهش های داخلی و ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود فایل شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM از سرور های ایران فقط در سایت ماست. Buy a paper about شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM with a secure payment. Download scientific material about شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM آیا توانستید از مقالات مرتبط با شاخص هاي ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پی دی اف شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm با پرداخت اینترنتی می توانید به راحتی مقالات و پایان نامه های راجع به شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm را تهیه نمایید. آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون شاخص هاي مدل تعالي ...

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی

پرسشنامه محقق ساخته معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm شامل 50 سوال است. محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده ...

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل هاي تعالي سازماني ابزاري جهت كمك به سازمانها براي سنجش ميزان قرار داشتن در مسير تعالي سازماني و رشد ... 2- روشهاي معمول براي ارزيابي بر اساس مدل EFQMعبارتند از روش پرسشنامه . ... شاخص هاي عملكردهاي غير كليدي. [PDF]در اجرای ...

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM | درسی فایل

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm. درسی فایل دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm  سبد خرید 0. خانه ... اطلاعیه های نویسنده سایت . فروشگاه درسی فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل معلمان با پشتیبانی 24 س

ارزيابي عملكرد دانشگاه شهيد بهشتي براساس مدل تعالي سازماني ...

ارزيابي عملكرد دانشگاه شهيد بهشتي براساس مدل تعالي سازماني efqm. غلامرضا شمس مورکانی, محمد قهرمانی, زهرا معارفوند, فاطمه زنگنه. چکیده. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملكرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی efqm به ان�

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دریافت شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM با استفاده از منابع خارجی پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM کیفیت پژوهش خود را چندین برابر نمایید. To improve the quality of your article, refer to شاخص هاي مدل تعالي سازماني

دانلود پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm-دانلود پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm-دانلود پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پی دی اف شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM The search robot on our channel can easily search the file شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM and provide it to your students. لیست قیمت مقالات پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را از اینجا ببینید.

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود مجانی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM We will place this new package شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM soon on this page. Download corrected and approved شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM translation from here. دانلود اختصاصی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM از سایت ما با ...

دانلود داکیومنت ddoc.ir

شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm. محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده است. يکي ...

تعالی - paperfile.rozblog.com

پرسشنامه,شاخص های,تعالی,سازمانی,efqm,,تعالی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي

مبانی نظری کیفیت زندگی و ابعاد آن

آداب و سنن پيامبر گرامى اسلام(2)

روانشناسی بازی کودکان

پاورپوینت با موضوع تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

مبانی نظری کانون های اصلاح و تربیت

مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی و بهداشت سایت گردشگری

تاريخچه و مباني نظري طراحي پارك

چرايى تعدد همسران + آئين

دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی