دانلود رایگان


پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازمانيپرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM
دارای 11 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 50 سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM
محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده است.
يکي از ابزارهاي رايج تحقيقات براي جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد. پرسشنامه مجموعه اي از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته مي شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نمايد. در تحقيق حاضر نيز براي جمع آوري اطّلاعات ميداني در بين کارکنان بانک تجارت استان گيلان از پرسشنامه استفاده شده است.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ بانک، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓته اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣه ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﻌﺪ وﺳﯿﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ وﺟﻮه
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿّﺖ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ISO9000) ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 50 ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻢ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿّﺎت اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏاز 50 ﺳﻮال، اﺛﺮي ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز سازمان دارﻧﺪ. ﭘﻨﺞ ﻣﻌﯿﺎر اوّل ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﯿﻪ در آﻣﺪه اﻧﺪ داراي 500 اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر دوّم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ دوّم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ داراي500 اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از 50 ﺳﻮال داراي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
به منظور امتیازدهی در این پرسشنامه برای هر سوال چهار گزینه جواب در نظر گرفته شده است گزینه اول که با حرف D نشان داده شده و معادل 0 درصد است یعنی فعّالیّتی شروع نشده است, گزینه دوم که با حرف C نشان داده شده و معادل 33 درصد است یعنی پیشرفت جزیی دارد, گزینه سوم که با حرف B نشان داده شده و معادل 67 درصد است یعنی پیشرفت قابل ملاحظه ای دارد و در نهایت گزینه چهارم که با حرف A نشان داده شده و معادل 100 درصد است یعنی به طور کامل به نتیجه رسیده است و از آنجاییکه هر سوال از سهمی مساوی در ارزیابی نهایی برخوردار است پس امتیاز داده شده به هر قسمت یا کل پرسشنامه با جمع زدن درصدهای علامت خورده در هر ستون به دست می آید یعنی در محاسبه درصد دستیابی به اهداف ابتدا مجموع درصد های به دست آمده از A,B,C,D را به دست آورده و سپس تقسیم بر تعداد سوال هر معیار می نماییم. به عنوان مثال برای سنجش معیار رهبری مجموع درصدها تقسیم بر پنج می شود.
پرسشنامه شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM


پرسشنامه


شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود داکیومنت ddoc.ir

شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm. محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده است. يکي ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود مجانی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM To get شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM high quality scientific click above. آیا تاکنون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را دریافت نکرده بودید؟ در منزل خود به راحتی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را ...

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

free download شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM مطالب مرتبط پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM را در این سایت پیدا کنید. آیا میدانید شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM چیست و چگونه ایجاد میشود؟ در سایت ما می توانید مقالات و پروژه ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پی دی اف شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm با پرداخت اینترنتی می توانید به راحتی مقالات و پایان نامه های راجع به شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm را تهیه نمایید. آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون شاخص هاي مدل تعالي ...

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دریافت شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM با استفاده از منابع خارجی پیرامون شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM کیفیت پژوهش خود را چندین برابر نمایید. To improve the quality of your article, refer to شاخص هاي مدل تعالي سازماني

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل هاي تعالي سازماني ابزاري جهت كمك به سازمانها براي سنجش ميزان قرار داشتن در مسير تعالي سازماني و رشد ... 2- روشهاي معمول براي ارزيابي بر اساس مدل EFQMعبارتند از روش پرسشنامه . ... شاخص هاي عملكردهاي غير كليدي. [PDF]در اجرای ...

پرسشنامه عملکرد شعب بانک بر اساس شاخص هاي مدل تعالي ...

پرسشنامه عملکرد شعب بانک بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm - دانلود رایگان دانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

پژوهش مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد

دانلود پژوهش با موضوع مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد، در قالب doc و در 88 صفحه، قابل ویرایش.

پژوهش مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد

دانلود پژوهش با موضوع مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد، در قالب doc و در 88 صفحه، قابل ویرایش.

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پی دی اف شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM Bestsellers around شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM با راه اندازی این وبسایت شما خواهید توانست به مقاله شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM دسترسی پیدا کنید. مهمترین بخش فایل شاخص هاي مدل تعالي ...

پرسشنامه عملکرد شعب بانک بر اساس شاخص هاي مدل تعالي ...

پرسشنامه عملکرد شعب بانک بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني efqm - دانلود رایگان دانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm دارای ۱۱ صفحه می باشد به صورت فایل ورد می باشد . جهت دانلود فایل پرسشنامه بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نموده و پس از وارد نمودن آدرس ایمیل و کلیک بر روی گزینه خرید به درگاه بانک ...

تعالی - paperfile.rozblog.com

پرسشنامه,شاخص های,تعالی,سازمانی,efqm,,تعالی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود مجانی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM We will place this new package شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM soon on this page. Download corrected and approved شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM translation from here. دانلود اختصاصی شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM از سایت ما با ...

تعالی - paperfile.rozblog.com

پرسشنامه,شاخص های,تعالی,سازمانی,efqm,,تعالی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

تعالی - paperfile.rozblog.com

پرسشنامه,شاخص های,تعالی,سازمانی,efqm,,تعالی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

پاورپوینت عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس ...

دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد، شاخص ها و ارزيابي سازمانها بر اساس مدلهای تعالی سازمانی، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عملكرد سازمان و نحوه استخراج شاخص های آن، مدل سینک و تاتل، ماتریس عملکرد، هرم ...

ارزيابي عملكرد دانشگاه شهيد بهشتي براساس مدل تعالي سازماني ...

ارزيابي عملكرد دانشگاه شهيد بهشتي براساس مدل تعالي سازماني efqm. غلامرضا شمس مورکانی, محمد قهرمانی, زهرا معارفوند, فاطمه زنگنه. چکیده. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملكرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی efqm به ان�

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل هاي تعالي سازماني ابزاري جهت كمك به سازمانها براي سنجش ميزان قرار داشتن در مسير تعالي سازماني و رشد ... 2- روشهاي معمول براي ارزيابي بر اساس مدل EFQMعبارتند از روش پرسشنامه . ... شاخص هاي عملكردهاي غير كليدي. [PDF]در اجرای ...

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM | درسی فایل

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm. درسی فایل دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی efqm  سبد خرید 0. خانه ... اطلاعیه های نویسنده سایت . فروشگاه درسی فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل معلمان با پشتیبانی 24 س

مبانی نظری دیابت و اپیدمی پنهان

نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در رضايت شغلي

پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه

پاورپوینت با موضوع دینامیک قطار

رشد عقلي و پيشرفت هاي درسي

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هرزه نگاری(پورنوگرافی) اینترنتی

فرآیند ریخته گری تحت فشار و آنالیز و تنش و خستگی در اثر فشار

بررسي رابطه بين افسردگي و ايدز در بين جوانان دختر و پسر حدود سني 20 الي 22

پاورپوینت زیست بوم شناسی،علوم

مبانی نظری توانمندی منابع انسانی و تعهد