دانلود رایگان


حاشيه نشيني و افزایش مهاجرت به شهرها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان حاشيه نشيني و افزایش مهاجرت به شهرهاتحقيق حاشيه نشيني و افزایش مهاجرت به شهرها
متشکل از 12 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
طرح مسئله
حاشيه نشيني به عنوان يكي از مهمترين مشائل و معضلاتي است كه كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته درگير آن شدهاند. افزايش مهاجرت به شهر ها رشد سريع و گسترده ي جمعيت و عوامل اقتصادي و ... موجب بروز عوارض متعدد شهري شده است كه از آن ميان ميتوان به پديده حاشيه نشيني و يا همان اسكان هاي غير رسمي اشاره كرد.
از آن جايي كه كارخانجات و موائد زايد جامد شهري و فرودگاه ها ،آلودگي صوتي زيادي كه دارند همه در اطراف شهر ها سكني گرفته اند لذا ارزش زمين در اين نواحي كمتر از ديگر قسمت هاي شهر شده و در نتيجه سر ريز جمعيتي كه بدان اشاره شد به صورت حومه نشين و آلونك نشين در اين نواحي شكل ميگيرد.
سكونتگاه هاي بي ضابطه و حاشيه اي عمدتا به دليل ارتباط مستقيم با يكي از نياز هاي پايه اي انسان ( مسكن) اهميت مييايند و با مواقع حاشيه نشيني معضلي است كه بر اثر نابرابري هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بوجود آمده است.
با توجهبه اين مطلب حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي يك پديده نامطلوب ،اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي است. و عارضه اي ناخوانا در مديريت شهري محسوب ميشود.
حال اين سوال مطرح است كه:
- عمده ترين عوامل(علل)پيدايش حاشيه نشيني كدامند؟
- پيامدهاي حاشيه نشيني و اثرات آن در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي چيست؟
- عمدتا چه قشري در مناطق حومه شهر ( حاشيه اي) ساكن ميشوند؟
- مناسب ترين راهبرد ها ، سياست ها و اقدامات اجرايي براي ساماندهي به اسكان غير رسمي كدامند؟

اهداف تحقيق
مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل مختلف شهري و روستايي از اساسي ترين كارهايي است كه در هر كشور بايد صورت گيرد تا برنامه ريزي هاي توسعه و عمران آن كشور بطور دقيق و صحيح انجام شود در كشورهاي توسعه يافته به اين امر توجه بسيار شده است و قسمت زيادي از بودجه كشور را به اين بخش اختصاص داده و اين مسئله را امري مهم تلقي ميكنند.
با توجه به اهميت مسئله توسعه شهر ها و گسترش بيش از حد شهر هاي بزرگ و پيدايش حاشيه نشيني مطالعه حاشيه نشيني و زاغه نشيني بسيار مهم و ضروري است چرا كه جهت برنامه ريزي هاي توسعه و عمران شهري يك برنامه ريز خصوصيات اكولوژي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي، فرهنگي و جمعيتي كليه مناطق شهري آشنا باشد.
هدف عمده در اين تحقيق شناخت علت اصلي گسترش شهر ها و خصوصا شهر مشهد و جلوگيري از مهاجرت بيرويه شهر هاي بزرگ و بالطبع آن محو شدن مناطق حاشيه نشين در سطح شهر مشهد و ايجاد نوعي تعادل بين مناطق حاشيه اي و مركز شهر ميباشد. از ديگر اهداف تحقيق ارائه راهبرد هايي در جهت رفع معضل حاشيه نشيني در كلانشهر مشهد و دست يافتن به توسعه پايدار است.
اهميت و ضرورت تحقيق
افزايش جمعيت شهري و گسترش شهر ها و پيدايش حاشيه نشيني و عوارض مختلف ديگر آن در حال يكي از دشواريها مشكلاتي است كه در سطح ملي و منطقه اي اذهان عمومي و مسئولين كشور را به خود مشغول داشته است.
برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي – سياسي و امنيتيدر كشور ايران مسئله حاشيه نشيني ، پيرامون شهر هاي بزرگ را در بعضي مناطق تشديد نموده بطوري كه مهاجر پذيري شهر ها رابطه مستقيم با گسترش شهر ها و اين دو نيز رابطه مستقيم با پديده حاشيه نشيني و همچنين رابطه مستقيم با سياست هاي دولت دارد.
انتخاب يك شهر به عنوان قطب توسعه اجتماعي و سياسي – اقتصادي و صنعتي مسئله توسعه شهر ها را تسريع نموده و از طرف ديگر موجب خالي شدن منطقه اي از كشر ميشود. بنابراين قبل از اعمال سياست گزاري در رابطه با مناطق مختلف مطالعه تاثيرات اين سياست بر روي جابجايي مكاني جمعيت و تاثيرات مثبت و منفي آن بر مناطق مبدا و مقصد ضروري به نظر ميرسد.

فرضيات تحقيق
فرضيات تحقيق معمولا حدس يا گمان قريب به اتفاقي هستند كه از طريق آزمون و بررسي هاي مبتني بر چهارچوب نظري امكان دستيابي به اهداف تحقيق را ميرساند.
بطور كلي گسترش شهر ها و توسعه فضايي آنها متاثر از افزايش بيرويه مهاجرت از نقاط روستايي و يا شهر هاي كوچكتر به شهر هاي بزرگ است كه با توجه به اشتغال مهاجرين و نداشتن درآمد كافي و همچنين نداشتن حرفه و شغل مناسب نميتوانند در مراكز اصلي شهر جذب شوند و به سوي مناطق پيرامونو حاشيه شهر ها روي ميآورند. مهاجرت ها بطور كلي تاثيرات زيادي بر مناطق شهري و روستايي دارند اكنون با توجه به مطالب ذكر شده فرضيات مرتبط به آن را دراين قسمت مطرح ميكنيم:
1- رشد فزاينده جمعيت در محله وكيل آباد ، ناشي از ورود مهاجران شهري و روستايي به اين مكان است.
2- كاهش قدرت اشتغال زايي نسبي در بخش كشاورزي سبب مهاجرت روستاييان به شهر ها و در نتيجه روي آوردن آنان به اشتغال در مشاغل غير رسمي كم درآمد در شهرها و اسكان در مناطق حاشيه نشينميشود.
3- افزايش قيمت زمين و بوجود آمدن بازارهاي بورس بازي زمينهاي شهري و روستايي و خريد و فروش زمين و خانه هاي مسكوني و قولنامه اي و خارج از قاعده شهري عامل تشديد حاشيه نشيني در اين محله است.
4- ارائه خدمات در شهر بالا بودن سطح درآمد در شهر ها ، وجود كار، بالا بودن سطح بهداشت و وسايل پزشكي و آموزش سبب جذب جمعيت شده است و مهاجرين خارجي و داخلي آن را تبليغ نموده و سبب تشديد هجوم هموطنان آنان از مقصد حركت شده و به جمع هموطنان و هم ولايتي هاي خود ميپيوندند.
5- پايين بودن قيمت زمين در نواحي حاشيه اي شهر ها
6- اكثر ساكنين سكونتگاههاي خودرو از نظر اقتصادي داراي مشاغل غير رسمي و مهارت كم هستند و در گروههاي درآمدي پايين قرار دارند.
7تحقيق حاشيه نشيني و افزایش مهاجرت به شهرها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق مهاجرت،‌ حاشیه‌ نشینی و امنیت اجتماعی شهرها | فورفایل

تحقیق مهاجرت،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرها مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات

تحقیق در مورد تاثير مهاجرت روستائيان به شهرهها

تاثير مهاجرت روستائيان به شهرههامهاجرت در بعد جابه جايي افراد انساني سابقه ديرينه دارد و در واقع عمر اين پديده در ازاي عمر تمدن انساني مي باشد. اين پژوهش به بررسي و شناخت علل و انگيزه هاي مهاجرت روستائيان در شهرستان ...

مهاجرت و حاشيه‌نشيني: مقاله در مورد مهاجرت و حاشیه نشینی و ...

مهاجرت و حاشيهنشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد.

پایان نامه مهاجرت ،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرها

پایان نامه مهاجرت ،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرها چكيده مقاله مهاجرت و حاشيهنشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و ن

مهاجرت و حاشيه‌نشيني: مقاله در مورد مهاجرت و حاشیه نشینی و ...

مهاجرت و حاشيهنشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد.

مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9993 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند كه برآیند یك عامل مشترك بوده و ...

حاشيه نشيني پرحاشيه - ایرنا

اروميه - ايرنا - راه اندازي درمانگاه ها و خانه هاي بهداشت، اعطاي تسهيلات اشتغال به روستاييان و موارد مشابه در جهت مقابله با مهاجرت به كلان شهرها و نيز مهاجرت معكوس حاشيه نشينان اتفاق افتاده است اما حاشيه نشيني 600 هزار ...

تحقیق در مورد مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

مهاجرت ،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرهاچكيده مقالهمهاجرت و حاشيهنشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد. مهاجرت كه خود نتيجه ی ...

پایان نامه مهاجرت ،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرها

پایان نامه مهاجرت ،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرها چكيده مقاله مهاجرت و حاشيهنشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و ن

حاشيه نشيني و تاثيرات آن

حاشيه نشيني و تاثيرات آن حاشيه نشيين به کساني گفته ميشود که در اطراف شهرها سکونت دارند ولي جذب نظام اقتصادي اجتماعي شهر نشده اند. آنها اغلب مهاجريني هستند که براي بدست آوردن زندگي بهتر به سمت شهرها مهاجرت کرده اند ولي ...

حاشيه نشيني پرحاشيه - ایرنا

اروميه - ايرنا - راه اندازي درمانگاه ها و خانه هاي بهداشت، اعطاي تسهيلات اشتغال به روستاييان و موارد مشابه در جهت مقابله با مهاجرت به كلان شهرها و نيز مهاجرت معكوس حاشيه نشينان اتفاق افتاده است اما حاشيه نشيني 600 هزار ...

SID.ir | مهاجرت، حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي

هدف اين مطالعه شناخت اثرات مهاجرت و حاشيه نشيني بر آسيب هاي اجتماعي مي باشد. مهاجرت عامل اصلي پيدايش حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي است و حاشيه نشيني خود به عنوان يکي از مسايل اجتماعي، پيامدها و آثار متفاوتي در سطوح خرد و ...

دانلود مقاله حاشیه نشینی

دانلود مقاله حاشیه نشینی احساس نا امنی در محله ،تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نا به هنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ،ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس نا امنی عمومی اند به ...

بررسی مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

بررسی,مهاجرت,حاشیه‌نشینی,امنیت,اجتماعی,شهرها,,بررسی مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

مهاجرت و حاشيه‌نشيني: مقاله در مورد مهاجرت و حاشیه نشینی و ...

مهاجرت و حاشيهنشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد.

پایان نامه مهاجرت ،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرها

پایان نامه مهاجرت ،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرها چكيده مقاله مهاجرت و حاشيهنشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و ن

حاشيه نشيني و تاثيرات آن

حاشيه نشيني و تاثيرات آن حاشيه نشيين به کساني گفته ميشود که در اطراف شهرها سکونت دارند ولي جذب نظام اقتصادي اجتماعي شهر نشده اند. آنها اغلب مهاجريني هستند که براي بدست آوردن زندگي بهتر به سمت شهرها مهاجرت کرده اند ولي ...

دانلود مقاله حاشیه نشینی

دانلود مقاله حاشیه نشینی احساس نا امنی در محله ،تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نا به هنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ،ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس نا امنی عمومی اند به ...

مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9993 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند كه برآیند یك عامل مشترك بوده و ...

تحقیق در مورد مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

مهاجرت ،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرهاچكيده مقالهمهاجرت و حاشيهنشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد. مهاجرت كه خود نتيجه ی ...

تحقیق مهاجرت،‌ حاشیه‌ نشینی و امنیت اجتماعی شهرها | فورفایل

تحقیق مهاجرت،‌ حاشيهنشيني و امنيت اجتماعي شهرها مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات

دانلود مقاله حاشیه نشینی

دانلود مقاله حاشیه نشینی احساس نا امنی در محله ،تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نا به هنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ،ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس نا امنی عمومی اند به ...

پاورپوینت با موضوع زبان تخصصي

پکیج درامد میلیونی از اندروید

امام محمد باقر علیه السلام

حيات سياسى فاطمه (س)

پاورپوینت كلیله و دمنه 1

محبت و عشق در عرفان

سیر تحول وتطور نقوش محرابی

محبت و عشق در عرفان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری پرخاشگری

منوچهری