دانلود رایگان


پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسیپرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی
دارای 12صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::
روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 60سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی
پرسشنامه مسائل جنسی(MSQ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که آزمودنی ها بایدمشخص کنند هرعبارت چقدرتناسب دارد.برای جمع آوری اطلاعات پاسخ افراد از یک مقیاس 5امتیازی لیکرت استفاده شدکه نمره هر عبارت می توانداز0تا4باشد:اصلا تناسب ندارد(0)،کمی تناسب دارد(1)،تاحدی تناسب دارد(2)،متوسط تناسب دارد (3)، خیلی تناسب دارد(4).سپس نمره های عبارات هرخرده مقیاس باهم جمع می شوند وبنابراین نمره های بالاتربا میزان بیشتری از تمایل مطابقت دارند.هرخرده مقیاس می توانداز0تا20متغیر باشد. این 12مقیاس عبارتنداز:
1-حرمت جنسی(49-37-25-13-1).
2-اشتغال ذهنی جنسی(50-38-26-14-2).
3-کنترل جنسی درونی(51-39-27-15-3).
4-آگاهی جنسی(52-40-28-16-4).
5-انگیزش جنسی(53-41-29-17-5).
6-اضطراب جنسی(54-42-30-18-6).
7-قاطعیت جنسی(55-43-31-19-7).
8-افسردگی جنسی(56-44-32-20-8).
9-کنترل جنسی بیرونی(57-45-33-21-9).
10-نظارت جنسی(58-46-34-22-10).
11-ترس از رابطه جنسی(59-47-35-23-11).
12-رضایت جنسی(60-48-36-24-12).
پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی


پرسشنامه


چندوجهی مسائل جنسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی MSQ - روان شناسی

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی msq توسط اسنل و فیشر و والترز در سال (۱۹۹۳) تدوین گردیده است. مقیاس چند وجهی مسائل جنسی یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی - دانلود رایگان

پرسشنامه مسائل جنسی(msq) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که ...

مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌ دار شهر شیراز

مقاله مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌ دار شهر ... خوشه ‌ای چند مرحله‌ ای از نواحی آموزش پرورش انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی اسنل، فیشر و والترز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ‌ها از روش آماری تحلیل ...

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز

ثبات درونی خرده مقیاس های پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمد.ضرایب آلفا برای تمامی اعضای نمونه در12خرده مقیاس (از خرده مقیاس 1تا 12) براساس نتایج تحقیق اسنل وهمکاران(1993)به ترتیب عبارت بوده ...

پرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) 22112.paperfa.ir/ ذخیره شده پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) - پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) ,Hullbert Index of Sexual Desire (HISD),دانلود پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) ... پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 sigmadlkad ...

پایان نامه روانشناسی : رضایت زناشویی - تحقیق - مقاله ...

ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روش های آمار ...

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی(MSQ) | درسی فایل

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که آزمودنی ها بایدمشخص کنند هرعبارت چقدرتناسب دارد.برای جمع آوری اطلاعات پاسخ افراد از یک مقیاس 5امتیازی لیکرت استفاده شدکه نمره هر عبارت می ...

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز

ثبات درونی خرده مقیاس های پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمد.ضرایب آلفا برای تمامی اعضای نمونه در12خرده مقیاس (از خرده مقیاس 1تا 12) براساس نتایج تحقیق اسنل وهمکاران(1993)به ترتیب عبارت بوده ...

فایل پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی : u/datajoo

فایل [پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی](http://datajoo.com/humanities/psychology/16007) از دسته...

پایان نامه ارشد:رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ...

ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روش های آمار ...

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی - پروژه ها

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی پرسشنامه مسائل جنسی(msq) توسط اسنل و فیشرو والترز(۱۹۹۳)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری۱۲زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی(MSQ) | درسی فایل

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که آزمودنی ها بایدمشخص کنند هرعبارت چقدرتناسب دارد.برای جمع آوری اطلاعات پاسخ افراد از یک مقیاس 5امتیازی لیکرت استفاده شدکه نمره هر عبارت می ...

فایل پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی : u/datajoo

فایل [پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی](http://datajoo.com/humanities/psychology/16007) از دسته...

پایان نامه ارشد:رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ...

ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روش های آمار ...

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (MSQ)

پرسشنامه چندوجهی مسائل ج ن س ی (msq) پرسشنامه مسائل جنسی( msq ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی MSQ - روان شناسی

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی msq توسط اسنل و فیشر و والترز در سال (۱۹۹۳) تدوین گردیده است. مقیاس چند وجهی مسائل جنسی یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.

پایان نامه ارشد:رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ...

ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روش های آمار ...

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز

ثبات درونی خرده مقیاس های پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمد.ضرایب آلفا برای تمامی اعضای نمونه در12خرده مقیاس (از خرده مقیاس 1تا 12) براساس نتایج تحقیق اسنل وهمکاران(1993)به ترتیب عبارت بوده ...

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

پرسشنامه مسائل جنسی(msq) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که ...

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز

ثبات درونی خرده مقیاس های پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمد.ضرایب آلفا برای تمامی اعضای نمونه در12خرده مقیاس (از خرده مقیاس 1تا 12) براساس نتایج تحقیق اسنل وهمکاران(1993)به ترتیب عبارت بوده ...

مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌ دار شهر شیراز

مقاله مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌ دار شهر ... خوشه ‌ای چند مرحله‌ ای از نواحی آموزش پرورش انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی اسنل، فیشر و والترز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ‌ها از روش آماری تحلیل ...

انقلاب اسلامي و بررسي تحولات جهاني همزمان با‌ آن

خانواده و طلاق

پاورپوینت عوارض جذام (عصبی و چشمی)

پاورپوینت نظریه هویت اریکسون

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

پاورپوینت حفاری چاه های عمیق و نصب پمپاژ در آنها

چگونه توانستم اسراف نکردن را در امور آموزشی به دانش آموزان آموزش دهم و اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

سوپ جوجه برای روح

پاورپوینت فيزيک گوش و شنوايي

پاورپوینت تئوری جریان و فرآیند انگیزش افراد و چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی